Skip to content
07
06/20

Cấu trúc thư mục trong file backup của DirectAdmin

Cấu trúc thư mục trong file backup của DirectAdmin
Hiểu cấu trúc bên trong thư mục file backup sẽ giúp bạn có thể chuyển hosting hoặc cài đặt website trên localhost

Đầu tiên bạn cần download file đã backup trên hosting về và giải nén.

Đây là màn hình bên trong thư mục sau khi giải nén:

Trong đó :

File backup: chứa file cơ sở dữ liệu (CSDL) có đuôi là : *.sql

Domains : thư mục chứa source code để upload lên máy chủ localhost của bạn.

Imap : thư mục chứa email.

Trường hợp trong file backup có từ 2 file CSDL đều có đuôi ".sql" trở lên, để chắc  chắn xem mình dùng CSDL nào, bạn cần vào trong thư mục domains -> public_html

domains -> public_html: là thư mục chứa source code. Sau đó bạn  mở file có tên là: config.php,

bạn sẽ thấy được tên CSDL nào mình đang  dùng, có  thể mở bằng notepad++ hoặc notepad thường:

Trong đó:

define('DB_USERNAME', 'tên_đăng_nhập')  : Chứa user dùng đăng nhập vào Phpmyadmin
define('DB_PASSWORD', 'mật_khẩu_đăng_nhập') :Chứa mật khẩu dùng đăng nhập vào Phpmyadmin
define('DB_DATABASE', 'Tên CSDL') : Chứa tên CSDL của bạn.

5/5 (1 bầu chọn)